Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.
Επιπλέον η εταιρεία μας προσπαθεί  πάντα να σέβεται κι επιπλέον διατάξεις, ακόμα κι αν δεν είναι υποχρεωμένη, όπως αυτή  περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ενδεικτικά αναφέρουμε τον Ν. 2472/1997) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους Κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005), και του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ - 2016/679.
Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

=======================================
ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ GDPR 25.05.2018

Μέτρα Προστασίας Δεδομένων

Στο easy.gr μπορείτε να είστε σίγουροι και να νιώθετε ασφάλεια για τα προσωπικά σας δεδομένα. Μερικές από τις διαδικασίες που τηρούμε είναι οι ακόλουθες:

- Η πρόσβαση στον λογαριασμό σας γίνεται και μέσω 2FA για προστασία των δεδομένων σας ακόμα κι αν κάποιος σας έχει αποκλέψει τα στοιχεία εισόδου σας.  Το  2FA μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί μέσα από τον λογαριασμό του κάθε χρήστη.

- Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι τοποθετημένα εκτός των Servers που εξυπηρετούν τα website σας

- Τα αντίγραφα ασφαλείας είναι κρυπτογραφημένα με ειδικούς αλγόρυθμους

- Η πρόσβαση σε όλες τις φυσικές τοποθεσίες των Datacenters περιορίζονται στους υπαλλήλους της εταιρείας μας ή
των συνεργατών μας και παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο μέσω CCTV.

- Μόνο ένα πολύ μικρός αριθμός των εργαζομένων έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας αλλά και αυτά των πελατών σας (κυρίως για λόγους υποστήριξης) όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

- Όλοι οι υπάλληλοι έχουν υπογράψει ειδικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDA) και έχουν λάβει υποχρεωτική εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα  ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ασφάλεια DataCenter
Τα Datacenter  μας ελέγχονται από όλους τους κάθε φορά αρμόδιους φορείς για την επίτευξη πιστοποιήσεων ISO 27001, PCI DSS, κλπ, οι οποίες σας διαβεβαιώνουν ότι η υποδομή, ο χειρισμός των δεδομένων σας και η ασφάλεια ανταποκρίνονται στα κορυφαία πρότυπα.


Τα Datacenter μας έχουν έδρα την ΕΕ
Ενας από τους όρους του GDPR είναι ότι η αποθήκευση των  δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών πρέπει να γίνεται μέσα στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό όλα τα Datacenters που συνεργαζόμαστε για την διατήρηση και φύλαξη των προσωπικών σας δεδομένων έχουν έδρα την Ευρώπη.

Συνεργάτες &  “Easy by Europlanet”
Με αποκλειστικό σκοπό τη ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων και της μηχανογραφικής υποδομής της επιχείρησής μας, μοιραζόμαστε τους ελάχιστους απαιτούμενους όγκους δεδομένων με τους συνεργάτες μας. Όλοι οι τρίτοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε έχουν εξεταστεί προσεκτικά για συμμόρφωση με το GDPR.

Ολοι αυτοί  διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και πρότυπα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας  είναι η ΕΕΤΤ, το ITE (Μητρώο ονομάτων Internet), η EURID  κ.ο.κ.


Ακούμε τα παράπονα & τις ανησυχίες σας
Εάν έχετε μια ερώτηση σχετικά με το απόρρητο δεδομένων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον “ΥΠΔ” (DPO)

Τι είναι ο ΥΠΔ (DPO);
Σύμφωνα με το GDPR, έχουμε ορίσει ένα άτομο για την επίβλεψη όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων σας. Αυτό το άτομο χαρακτηρίζεται ως “υπεύθυνος προστασίας δεδομένων”

Επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω της φόρμας που θα βρείτε στην σχετική μας σελίδα.

======================================


Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο είναι τα ακόλουθα:

Εγγραφή στο Σύστημα - Συνδρομητικές υπηρεσίες
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία :

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση - Τηλ - Περιοχή - E-mail - Περιφέρεια - Αρ. Ταυτότητας/ΑΦΜ - Δ.Ο.Υ.

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Καταχώρηση Domains
Ο επισκέπτης / χρήστης που ενδιαφέρεται να κατοχυρώσει ένα domain θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία :

Στοιχεία Ιδιοκτήτη:
Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Πόλη - Νομό - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Δ.Ο.Υ. - Α.Φ.Μ - Επάγγελμα

Στοιχεία Διαχειριστή:
Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Πόλη - Νομό - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Δ.Ο.Υ. - Α.Φ.Μ - Επάγγελμα

Στοιχεία Τεχνικού υπεύθυνου:
Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Πόλη - Νομό - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Δ.Ο.Υ. - Α.Φ.Μ - Επάγγελμα

Στοιχεία Υπεύθυνου χρέωσης:
Ονοματεπώνυμο /Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - Πόλη - Νομό - Τ.Κ. - Τηλέφωνο - Fax - E-mail - Δ.Ο.Υ. - Α.Φ.Μ - Επάγγελμα

Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι χρήστες σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των δικών τους δικτυακών τόπων.

Cookies
Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites ("Δεσμοί")
Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
tipos